Kamis, 25 Juli 2013

HADITS KEDUAPULUHDUA - Jalan Menuju Surga

Dari Abu Abdullah, Jabir bin Abdullah Al-Anshary radiallahu anhuma : Seseorang bertanya kepada Rasulullah s.a.w, seraya berkata : "Bagaimana pendapatmu jika saya melaksanakan shalat wajib, berpuasa Ramadhan, menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram dan saya tidak tambah sedikitpun, apakah saya akan masuk surga?." Beliau s.a.w bersabda : "Ya."

(HR.Muslim)

Hadits Arba'in/Imam Nawawi/Hadits keduapuluhdua - Jalan  Menuju Surga/hal.35-36

Rabu, 24 Juli 2013

HADITS KEDUAPULUHSATU - Istiqamah dan Iman

Dari Abu Amr,-ada juga yang mengatakan- : Abu 'Amrah, Sufyan bin Abdillah Ats-Tsaqofi r.a dia berkata, saya berkata : "Wahai Rasulullah s.a.w, katakan kepada saya tentang Islam sebuah perkataan yang tidak saya tanyakan kepada seorangpun selainmu." Beliau bersabda: "Katakanlah: saya beriman kepada Allah, kemudian berpegang teguhlah."

(HR.Muslim).

Hadits Arba'in/Imam Nawawi/Hadits keduapuluhsatu - Istiqamah dan Iman/hal.34-35

HADITS KEDUAPULUH - Malu adalah Sebagian dari Iman

Dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Anshary Al-Badry radiallahu anhu dia berkata :
Rasulullah s.a.w.,bersabda : "Sesungguhnya ungkapan yang telah dikenal orang-orang dari ucapan nabi-nabi terdahulu adalah : Jika engkau tidak malu perbuatlah apa yang engkau suka."

(HR.Imam Bukhari)

Hadits Arba'in/Imam Nawawi/Hadits keduapuluh - Malu adalah Sebagian dari Iman/hal.33-34

Selasa, 23 Juli 2013

HADITS KESEMBILANBELAS - Pertolongan dan Perlindungan Allah

Dari Abu Al-Abbas Abdullah bin Abbas radiallahu anhuma, beliau berkata :
"Suatu saat saya berada dibelakang Nabi s.a.w maka beliau bersabda : 'Wahai Ananda, saya akan mengajarkan kepadamu beberapa perkara : Jagalah Allah, niscaya dia akan menjagamu, jagalah Allah niscaya Dia akan selalu berada dihadapanmu. Jika kamu meminta, mintalah kepada Allah, jika kamu memohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah sesungguhnya jika sebuah umat berkumpul untuk mendatangkan manfaat kepadamu atas sesuatu, mereka tidak akan dapat memberikan manfaat sedikitpun kecuali apa yang telah Allah tetapkan bagimu, dan jika mereka berkumpul untuk mencelakakanmu atas sesuatu, niscaya mereka tidak akan mencelakakanmu kecuali kecelakaan yang telah Allah tetapkan bagimu. Pena telah diangkat dan lembaran telah kering.'"

(Riwayat At-Tirmidzi dan dia berkata :Haditsnya hasan shahih)

Dalam sebuah riwayat selain At-Tirmidzi dikatakan : Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatkan-Nya didepanmu. Kenalilah Allah di waktu senggang niscaya Dia akan mengenalmu di waktu susah. Ketahuilah bahwa apa yang ditetapkan luput darimu tidaklah akan menimpamu dan apa yang ditetapkan akan menimpamu tidak akan luput darimu, ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran dan kemudahan bersama kesulitan dan kesulitan bersama kemudahan).

Hadits Arba'in/Imam Nawawi/Hadits Kesembilanbelas - Pertolongan dan Perlindungan Allah/hal 31-33

HADITS KEDELAPANBELAS - Takwa kepada Allah dan Akhlak yang Terpuji

Dari Abu Dzar, Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman, Mu'az bin Jabal radiallahu anhuma dari Rasulullah s.a.w beliau bersabda :
"Bertakwalah kepada Allah dimana saja kamu berada, iringilah keburukan dengan kebaikan niscaya menghapusnya dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik."
(Riwayat At-Tirmidzi, dia berkata haditsnya hasan, pada sebagian cetakan dikatakan hasan shahih).

Hadits Arba'in/Imam Nawawi/Hadits Kedelapanbelas - Takwa kepada Allah dan Akhlak yang terpuji/hal.30

Senin, 22 Juli 2013

HADITS KETUJUHBELAS - Berlaku Ihsan dalam Segala Hal

Dari Abu Ya'la Syaddad bin Aus r.a dari Rasulullah s.a.w., bersabda :
"Sesungguhnya Allah telah menetapkan perbuatan baik (ihsan) atas segala sesuatu. Jika kalian membunuh maka berlakulah baik dalam hal tersebut. Jika kalian menyembelih berlakulah baik dalam hal itu, hendaklah kalian mengasah pisaunya dan menyenangkan hewan sembelihannya."

(HR.Muslim)


Hadits Arba'in/Imam Nawawi/Hadits ketujuhbelas-Berlaku Ihsan dalam Segala Hal/hal.29